Splošni pogoji poslovanja

1. Splošni del

1.1 Vse storitve, ki so navedene na spletni strani www.planetdevet.si, opravlja izvajalec:

PLANET9, Urh Zavodnik, digitalno oglaševanje s.p.
Ulica Vide Pregarčeve 29,
1000 Ljubljana, Slovenija.

1.2 Naročnik v nadaljevanju pomeni podjetje, fizično osebo, fizično osebo, ki opravlja dejavnost, organizacijo, ki ji izvajalec nudi storitve. V primeru, da oseba izrecno poudari, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala izvajalcu, ob izvedbi naročila izkaže izvajalcu dokazilo o soglasju tretje strani.

1.3 Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri naročniku, naročnika zavezujejo samo v primeru, kadar naročnik pisno potrdi takšne dogovore izvajalcu.

1.4 Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih nudi izvajalec oziroma pri vseh pravnih odnosih med izvajalcem in naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga izvajalec, razen v primerih, kadar da izvajalec v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.5 V primeru naročila po e-pošti ali telefonu šteje, da je naročnik prebral pričujoče pogoje poslovanja ter da se z njimi v celoti strinja.

2. Obveznosti Izvajalca in Naročnika

2.1 Izvajalec se zavezuje, da bo vse naročene storitve po najboljših močeh opravil kakovostno ter v dogovorjenem roku.

2.2 Izvajalec ne jamči za točnost podatkov na spletni strani www.planetdevet.si, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak povzročenih s strani naročnika, pri kateri koli opravljeni storitvi. Za točne podatke je potrebno kontaktirati izvajalca.

2.3 Pogodba med naročnikom in izvajalcem je sklenjena, ko je podpisana iz strani obeh pogodbenikov.

2.4 Po opravljeni storitvi je naročnik dolžan rezultate opravljene storitve pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno pritožbo v pisni obliki. V primeru, da naročnik rok za vložitev reklamacije zamudi, izvajalec reklamacije ne obravnava. Za kvaliteto storitev, ki jih izvajalec opravi na izrecno željo naročnika v neprimerno kratkem roku, izvajalec ne jamči.

2.5 Dogovorjeni roki se lahko spremenijo v primeru višje sile, kot je naravna katastrofa, izpad električnega omrežja za daljši čas ali daljše motnje v medmrežju.

2.6 Naročnik sme opravljene storitve uporabljati šele po tem, ko je bil zanje v celoti poravnan račun, ki ga je izstavil izvajalec.

2.7 V kolikor želi naročnik odstopiti od pogodbe, lahko to naredi izključno s pisnim obvestilom. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi njegove odpovedi. Stroške določi izvajalec in za to izstavi račun.

2.8 V primeru, da naročnik ni poravnal svojega dolga tudi po tem, ko je že dobil opomin, lahko izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.

3. Varstvo osebnih podatkov

3.1 Vpis osebnih podatkov v spletnem naročilu na strani www.planetdevet.si je potreben izključno za pravilno izvajanje storitev. Izvajalec ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače trgoval z vašimi osebnimi podatki.

3.2 Izvajalec jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti naročnika ter jih pod nikakršnimi pogoji ne bo posredoval na razpolago tretjim osebam.

3.3 V kolikor naročnik tega ni izrecno prepovedal, ima izvajalec pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Izvajalec vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem obvesti izvajalca in ta preneha z obveščanjem.

4. Avtorske pravice

4.1 Vsi oblikovani materiali ostajajo last podjetja Računalniško programiranje in svetovanje, PLANET9, Luka Peteh, s.p. in so zaščiteni s pravom intelektualne lastnine. Uporabniku (naročniku) se dovoli uporaba pod komercialnimi pogoji oziroma z izrecnim pisnim privoljenjem našega podjetja.

5. Ocena stroškov in plačilo

5.1 Ocena stroškov in cene, ki jo je dal izvajalec, le-tega ne zavezujejo. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cene ali pogojev, v kolikor preden je dal ponudbo, ni imel vpogleda v celoten obseg storitev.

5.2 V vseh primerih ima izvajalec pravico zahtevati predplačilo storitev. Predplačilo mora biti poravnano pred začetkom projekta.

5.3 Če ni drugače določeno je naročnik zavezan v osmih (8) dneh po končanem projektu plačati preostali znesek za opravljene storitve. Plačilo se izvede izključno na izvajalčev transakcijski račun. V primeru zamud pri plačilu bo izvajalec obračunal zakonite zamudne obresti.

5.4 V primeru naplačila računa za opravljeno storitev, si izvajalec pridržuje pravico do takojšnjega prenehanja izvajanja storitve.

6. Podpora in gostovanje

6.1 Izvajalec ponuja gostovanje spletne strani. Cenik gostovanja se lahko spremeni. Izvajalec trideset (30) dni pred iztekom gostovanja o tem obvesti naročnika, ta se odloči če želi gostovanje podaljšati. Izvajalec spletno stran gostuje le v primeru, če je račun za storitve plačan v naprej.

7. Storitve podjetja

7.1 V ceno projekta so vključene le storitve, določene z 2.členom prodajne pogodbe. Za vse nadgradnje in dodatne storitve lahko izvajalec izda račun naročniku.

8. Postopek dela

8.1 Izvajalec pošlje naročniku ponudbo in podpisano prodajno pogodbo s strani izvajalca. Naročnik pregleda pogodbo, jo podpiše in vrne izvajalcu.

8.2 Naročnik priskrbi vse zahtevane vsebine in druge materiale, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo storitev. Naročnik izrazi svoje dodatne želje in na TRR izvajalca nakaže avans določen s prodajno pogodbo.

8.3 Izvajalec prične z opravljanjem storitev.

8.4 Naročnik nakaže še drugi del plačila.

9. Prenašanje priročnikov in novic

9.1 S prenosom priročnika ali novice iz spletne strani se obiskovalec strinja, da lahko podjetje PLANET9 obiskovalcu na podan email naslov pošilja novice in druga elektronska sporočila.

9.2 Podjetje PLANET9 s podatki ravna skrbno in jih ne posreduje drugim.

9.3 Obiskovalec se lahko od pošiljanja novic odjavi. To naredi tako, da v email naslovu klikne na “odjava od novic” in sledi postopku.

10. Vodenje in upravljanje socialnih omrežij

10.1 Cilji povezani s storitvami, ki jih izvajalec poda, so zgolj informativne narave. Izvajalec se ne zavezuje, da bo vse cilje dosegel. Trudil se bo po najboljših močeh, da jih izpolni.

10.2 Izvajalec ne odgovarja za posledice morebitnega vdora v račune socialnih omrežij naročnika. Z vsemi močmi se bo trudil, da do tega ne bo prišlo.

10.3 Število objav, ki jih izvajalec za naročnika izvede, je določeno s 2. členom prodajne pogodbe. Za dodatne objave lahko izvajalec naročniku izda račun.

10.4 Naročnik izvajalca pooblasti, da po lastni presoji objavlja v njegovem imenu. Izvajalec za morebitno škodo, ki nastane zaradi objav ne odgovarja. Izvajalcu je v interesu podjetje naročnika predstaviti v najboljši luči in za to se bo trudil po najboljših močeh.

10.5 Vsebina, ki jo pošlje naročnik izvajalcu, je last naročnika. S tem ko naročnik pošlje izvajalcu vsebine ga pooblasti, da z njimi upravlja.

10.6 Za kršenje avtorskih pravic s strani naročnika izvajalec ne odgovarja.

10.7 Naročnik za objavljanje in vodenje socialnih računov pooblasti izključno izvajalca. V primeru, da želi naročnik objavljanje predati tretji osebi, mora to pisno sporočiti izvajalcu.

10.8 Izvajalec lahko v imenu naročnika komunicira s sledilci. Izvajalec se zavezuje k profesionalnem odnosu in nikoli ne bo namerno škodil naročniku.

PLANET9, Urh Zavodnik, digitalno oglaševanje s.p. si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj ko so objavljene.

 

Zadnje spreminjanje splošnih pogojev 24.01.2020

Urh Zavodnik
PLANET9, Urh Zavodnik, digitalno oglaševanje s.p.